http://013web.ir//images/pdf.png

 

فرایند صدور مجوز

http://013web.ir//images/pdf.png

 

جدول استانداردسازی فرآیندهای اداره کل شیلات استان گیلان

http://013web.ir//images/pdf.png

 

جدول استانداردسازی فرآیندهای اداره کل شیلات استان گیلان

 

 

توجه1 :قبل از شروع ثبت نام قوانین زیر مطالعه گردد
با توجه قوانین جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اهانت ،درگیری و مصادیق جرم دوری می نمایم. در کلیه مسیر صدور مجوز صداقت داشته و از درج اطلاعات نادرست پرهیز نمایم. مسئولیت اطلاعات وارد شده را به عهده می گیرم.

توجه1 :قبل از شروع ثبت نام قوانین زیر مطالعه گردد
با توجه قوانین جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اهانت ،درگیری و مصادیق جرم دوری می نمایم. در کلیه مسیر صدور مجوز صداقت داشته و از درج اطلاعات نادرست پرهیز نمایم. مسئولیت اطلاعات وارد شده را به عهده می گیرم.

 

توجه1 :قبل از شروع ثبت نام قوانین زیر مطالعه گردد
با توجه قوانین جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اهانت ،درگیری و مصادیق جرم دوری می نمایم. در کلیه مسیر صدور مجوز صداقت داشته و از درج اطلاعات نادرست پرهیز نمایم. مسئولیت اطلاعات وارد شده را به عهده می گیرم.

توجه1 :قبل از شروع ثبت نام قوانین زیر مطالعه گردد
با توجه قوانین جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اهانت ،درگیری و مصادیق جرم دوری می نمایم. در کلیه مسیر صدور مجوز صداقت داشته و از درج اطلاعات نادرست پرهیز نمایم. مسئولیت اطلاعات وارد شده را به عهده می گیرم.